Informació legal i condicions d’ús

El lloc web www.studidf.com. (D’ara endavant, el “Lloc Web”) és propietat STUDI DF SC des d’ara Responsable del Tractament


STUDI DF S.C. J17834037 Carrer del Ponent, 3 17820 Banyoles Telfs: 972.583.290 Correu electrònic: info@studidf.com


STUDI DF SC
li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web (d’ara endavant “Condicions Generals d’Ús i Avisos legals”) que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que www.studidf.com podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

1. OBJECTE

info@studidf.com subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús així com la política sobre el tractament de dades personals (en endavant “Informació bàsica sobre protecció de dades”) . L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d’usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions d’Ús, reservant-se www.studidf.com el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web, de manera que, si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà abstenir respecte a l’ús d’aquest lloc web.

Així mateix, queda advertit que, de vegades es podran establir condicions particulars per a la utilització en el lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

És important, tenint en compte la recent normativa europea en Protecció de Dades REGLAMENT UE 2016/679 del PARLAMENT i del CONSELL EUROPEU que intenta preservar la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que llegeixi en aquesta o altres pàgines web on vostè deixi les seves dades la Informació Bàsica. També ha de saber, que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa.

2. SERVEIS

Seccions

TREBALLS

En aquest apartat us presentem diferents treballs que hem realitzat per a altres clients.

NOSALTRES

Som un estudi gràfic creat fa 15 anys de la mà de Rosa Figueras i Xevi Domènech, formats acadèmicament en el disseny gràfic i professionalment per diferents agències de publicitat: un projecte de FUTUR començat l’any 2003 que continua …

Valorem el TREBALL realitzat posant la mateixa PASSIÓ sigui quina sigui l’envergadura del projecte i sigui quina sigui la notorietat del client.

Aquest fet ens posa els peus a terra i ens ajuda en l’optimisme de seguir endavant.

CONTACTE

En aquest apartat podreu trobar el correu electrònic info@studidf.com en el qual podrà enviar-nos les seves dades de contacte.

Les dades que ens proporcioni seran tractades amb secret i confidencialitat. Aquí podrà deixar-nos o explicitar el tema o encàrrec per al qual vostè contacta amb nosaltres. En breu termini ens posarem en contacte amb vostè per poder ampliar la informació que ens necessita.

3. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual www.studidf.com botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposa al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas a www.studidf.com l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (I) la legislació aplicable en cada moment; (II) les Condicions Generals del Lloc Web; (III) la moral i bons costums generalment acceptats i (IV) l’ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web.

c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a www.studidf.com o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant això, el que estableix l’apartat anterior l’Usuari haurà així mateix abstenir de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de www.studidf.com, dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de www.studidf.com, tercers proveïdors i altres usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de www.studidf.com o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

h) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general , dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i / o dels continguts.

i) En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(I) De totes maneres, sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.

(II) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.

(III) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

(IV) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

(V) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

(VI) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

(VII) Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a www.studidf.com o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

(VIII) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.

(IX) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

(X) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts del lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a l’www.studidf.com qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior a www.studidf.com quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis del lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per www.studidf.com.

5. HIPERVINCLES

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el Lloc Web www.studidf.com així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit.

El lloc web de www.studidf.com normalment no inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, però si ho fes i per tal de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’entitats col·laboradores i / o patrocinadores www.studidf.com no es responsabilitza del contingut d’aquestes pàgines web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web (i) no podran donar a entendre que www.studidf.com recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (Ii) no podran falsejar la seva relació amb www.studidf.com ni afirmar que www.studidf.com ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de www.studidf.com; (iii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (Iv) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal; (V) ha d’enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. www.studidf.com podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació www.studidf.com no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web.

En conseqüència, www.studidf.com no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

6. COOKIES

www.studidf.com es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “galeta” al lloc web, per tal de reconèixer-lo com usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci del lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics . Les “cookies” utilitzades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l’usuari.

Les galetes utilitzades són les segueixen: Galetes pròpies, Google Analytics, Google Adwords.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar la navegació de l’Usuari en el Lloc Web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les “cookies” per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que www.studidf.com reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’usuari, als perfils demogràfics dels usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

Pot treure o bloquejar les cookies utilitzant les opcions del seu navegador, però en alguns casos, això pot afectar la seva capacitat d’utilitzar www.studidf.com Podrà consultar més informació general sobre COOKIES al nostre apartat de POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

7. RESPONSABILITATS

www.studidf.com no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines de www.studidf.com, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

www.studidf.com no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

www.studidf.com podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d’Ús.

No es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l’ús del lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

(I) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control www.studidf.com.

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

(III) Abús indegut o inadequat del lloc web.

(IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors de www.studidf.com es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web.

(V) www.studidf.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc Web.

Així mateix, www.studidf.com queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, pot ser l’usuari reclamat per www.studidf.com dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a www.studidf.com indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar el www.studidf.com davant de qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això STUDI DF SC tractarà de forma automatitzada les dades personals d’acord i en compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades. Per això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposen les condicions definides en la Política de Privadesa i Protecció de Dades que presenta el lloc web.

Sempre podrà exercir els seus drets que té per llei d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a més del dret limitació ia la portabilitat d’una forma gratuïta. Per a això, cal que vostè mateix o mitjançant persona legalment autoritzada aporti els següents documents al Responsable de Fitxer amb les dades necessàries:
– Fotocòpia DNI
– Identificació i representació suficient.
– Explicació i objecte de la reclamació.
– Domicili per a enviament de comunicacions, o correu electrònic, per posar-nos en contacte amb vostè al més aviat.

9. CODI DE CONDUCTA

Principis generals.

www.studidf.com es compromet que contingut dels serveis oferts no han de:
1 – Induir o promoure discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola i la resta de l’ordenament jurídic.

2 – Induir o incitar a actuar de forma il·legal.

3 – Dur a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars.

4 – Induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor, o a aprofitar o explotar l’estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l’usuari que truca.

5 – Induir o incitar a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc o que atemptin contra la salut o l’equilibri psíquic.

6 – Infringir les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor ia la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.

7 – Contenir informació falsa o caduca.

8 – Els serveis que incorporin sol·licitud d’informació o dades de caràcter personal, incloent nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de telèfon fix o mòbil, han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per a la que es recaptin.

10. DURADA I ACABAMENT

La prestació del servei d’aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. Això no obstant, www.studidf.com podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, www.studidf.com anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

11. DECLARACIONS I GARANTIES

ShareTw.Fb.Pin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!